Apple iPhone iOS4 päivitys

Moi,
tässä päi­vi­ty­sinfo, asen­sin omalle Apple iPho­nelle 22.6.2010 ja hyvin toi­mii. Se mikä oli eni­ten odo­tettu ja asiak­kai­den suun­nalta kysytty => tukee myös Exc­hange 2007:n lisäksi uusinta Mic­ro­soft Exc­hange 2010-ver­siota ja useam­paa Exc­hange-pos­ti­laa­tik­koa samaan tapaan kuin Macissä Mic­ro­soft Entou­rage. Ja tie­ten­kin monia mui­ta­kin pos­ti­laa­ti­koita mutta useam­man AD-tilin käyttö samaan aikaan, saman yri­tyk­sen tai eri yri­tyk­sen Active Direc­tory-ver­koista onnis­tuu. Sille ei voi mitään että laite itses­sään on kyt­ketty Sone­ran liit­ty­mään, osa tyk­kää asiasta, osa ei. Se muut­tuuko Apple iPa­din osalta ope­raat­to­ri­kyt­kös jää näh­tä­väksi vielä.


Moniajo tulee “tuplaklik­kaa­malla” ja pysty- ja vaa­ka­suo­ran luki­tus löy­tyy myös suo­raan. IOS 4 luki­tus vaaka- ja pys­ty­suo­raan onnis­tuu kai­kille Apple iPhone-sovel­luk­sille, ei vain niille jotka sitä tuke­vat. Samoin iPo­din Pre­vious Track, Play ja Next Track löy­ty­vät suoraan.

iOS 4 ‑ohjel­mis­to­päi­vi­tys
Tämä päi­vi­tys sisäl­tää yli 100 uutta omi­nai­suutta, mukaan lukien:
• Monia­jo­tuki kol­man­nen osa­puo­len ohjelmille*
— Monia­jo­käyt­tö­liit­tymä nope­aan siir­ty­mi­seen ohjel­masta toiseen
— Tuki äänioh­jel­mien tois­ta­mi­seksi taustalla
— VoIP-ohjel­mat voi­vat vas­taa­not­taa ja pitää puhe­luja taus­talla tai kun laite nukkuu
— Ohjel­mat voi­vat taus­talla seu­rata sijain­tiasi ja suo­rit­taa toimintoja
— Ohjel­mille voi­daan lähet­tää ilmoi­tuk­sia ja vies­tejä Push- ja pai­kal­lis­ten ilmoi­tus­ten avulla
— Ohjel­mat voi­vat taus­talla suo­rit­taa teh­tä­viä loppuun
• Kan­sioi­den avulla ohjel­mia on hel­pompi jär­jes­tää ja ne löy­ty­vät helpommin
• Taus­ta­kuva Koti-valikolle*
• Paran­nuk­sia Mail-ohjelmassa
— Näet kaik­kien tilien säh­kö­pos­tit yhdessä yhdis­te­tyssä saa­pu­nei­den vies­tien näkymässä
— Voit vaih­taa nopeasti eri säh­kö­pos­ti­ti­lien saa­pu­nei­den vies­tien välillä
— Saman säh­kö­pos­ti­kes­kus­te­lun kaikki vies­tit voi­daan ket­jut­taa yhteen
— Voit avata liit­teitä yhteen­so­pi­villa kol­man­nen osa­puo­len ohjelmilla
— Voit arkis­toida tai pois­taa hakutuloksia
— Voit valita kuva­liit­teen koon
— Voit muo­kata tai pois­taa lähe­tet­tyjä viestejä
• Tukee iBook­sia ja iBooks­to­rea (ohjel­mat saa­ta­villa App Storesta)
• Paran­nuk­sia Kuvat- ja Kamera-ohjelmissa
— 5x digi­taa­li­nen zoo­maus kuvia otettaessa**
— Koh­dista napaut­ta­malla videota kuvatessasi**
— Voit synk­ro­noida iPho­ton Kasvot
— Paik­ka­mer­ki­tyt kuvat näky­vät Kuvat-ohjel­man kartalla
• Voit luoda ja muo­kata soit­to­lis­toja laitteella
• Voit lähet­tää ja hyväk­syä kalen­te­ri­kut­suja lan­gat­to­masti tue­tuilla CalDAV-palvelimilla
• Tukee MobileMe-kalenterijakoa
• Ehdo­tuk­set ja äskei­set haut näky­vät ver­kosta haettaessa
• Voit etsiä teksti- ja multimediaviestejä**
• Voit jat­kaa Spot­light-hakua ver­kossa ja Wikipediassa
• Paran­nettu sijain­ti­pal­ve­lu­jen yksityisyydensuoja
— Uusi sijain­ti­pal­ve­lusym­boli tilapalkissa
— Ilmai­see, mitkä ohjel­mat ovat vii­meis­ten 24 tun­nin aikana pyy­tä­neet sijaintiasi
— Sijain­ti­pal­ve­lut voi­daan ottaa käyt­töön tai pois käy­töstä erik­seen yksit­täi­selle ohjelmalle
• Auto­maat­ti­nen oikein­kir­joi­tuk­sen tarkistus
• Tukee Bluetooth-näppäimistöjä*
• iPod ulos ‑toi­min­nolla varus­te­tuissa autoissa voi­daan iPo­din kal­tai­sella käyt­tö­liit­ty­mällä selata musiik­kia, podcas­teja ja äänikirjoja
• Tukee ohjel­mien lah­jaksi osta­mista iTunesissa
• Synk­ro­ni­soi muis­tioita lan­gat­to­masti IMAP-poh­jais­ten säh­kö­pos­ti­ti­lien kanssa
• Kiin­teä WiFi-yhteys Push-ilmoi­tus­ten vastaanottamiseksi*
• Uusi ase­tus mat­ka­pu­he­lin­da­tan kyt­ke­mi­seksi päälle/pois päältä**
• Voit halu­tes­sasi nähdä merk­ki­mää­rän uusia teksti- ja mul­ti­me­dia­vies­tejä luodessasi**
• Visual Voice­mail ‑vies­tit voi­daan säi­lyt­tää pai­kal­li­sesti, vaikka ne olisi pois­tettu palvelimelta**
• Sää­din lait­teen lukit­se­mi­seksi pystysuuntaan*
• Äänen­tois­to­sää­ti­met iPo­dille ja kol­man­nen osa­puo­len ohjelmille*
• Uusia kie­liä, sana­kir­joja ja näppäimistöjä
• Paran­nettu käyttöapu*
• Bluetooth-parannuksia
• Parempi tie­to­jen suo­jaus käyt­tä­mällä lait­teen pää­sy­koo­dia salausa­vai­mena* (vaa­tii täy­del­li­sen palautuksen.)
• Tukee kol­man­nen osa­puo­len mobii­li­lait­tei­den hallintaratkaisuja
• Mah­dol­lis­taa yri­tys­so­vel­lus­ten lan­gat­to­man jakelun
• Exc­hange Ser­ver 2010 ‑yhteen­so­piva
• Tukee useita Exc­hange ActiveSync-tilejä
• Tukee Juni­per Junos Pul­sen ja Cisco AnyCon­nec­tin SSL VPN ‑ohjel­mia (saa­ta­villa App Storesta)
• Yli 1 500 uutta kehit­tä­jien API-rajapintaa
• Virheenkorjauksia
Tämän ohjel­mis­to­päi­vi­tyk­sen kanssa yhteen­so­pi­vat laitteet:
• iPhone 3G
• iPhone 3GS
• iPhone 4
• iPod touch 2. sukupolvi
• iPod touch 3. suku­polvi (lop­pu­vuo­den 2009 32 Gt:n tai
64 Gt:n mallit)
* Vaa­tii iPhone 3GS:n, iPhone 4:n ja iPod touc­hin (3. sukupolvi).
** Vaa­tii iPhone 3G:n, iPhone 3GS:n ja iPhone 4:n. Teksti- ja mul­ti­me­dia­vies­tit sekä Visual Voice­mail vaa­ti­vat mat­ka­pu­he­li­no­pe­raat­to­rin tuen.
Lisä­tie­toja omi­nai­suuk­sista ja täy­del­li­set ohjeet löy­ty­vät iPho­nen ja iPod touc­hin käyt­tö­op­paista osoitteessa:
            <http://support.apple.com/fi_FI/manuals/iphone>
            <http://support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch>
Lisä­tie­toja iPho­nesta ja iPod touc­hista löy­tyy osoitteesta:
            <http://www.apple.com/fi/iphone>
            <http://www.apple.com/fi/ipodtouch>
Tie­toja iPho­nen tai iPod touc­hin vian­mää­ri­tyk­sestä ja lisää tuki­tie­toja löy­tyy osoitteesta:
            <http://www.apple.com/fi/support/iphone>
            <http://www.apple.com/fi/support/ipodtouch>
Tie­toja tämän päi­vi­tyk­sen tur­val­li­suus­si­säl­löstä löy­tyy osoitteesta:
            <http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=fi_FI>


ter­vei­sin Jari
===========
DoAu­dit Oy — SuoraanSuoneen!
Jari Harju
http://www.DoAudit.fi/
GSM: 040 566 8833