Apple iPhone IOS 4 — kan­sioi­den teko (Vuvuzela + iBeer)

Moi,
onnis­tuu Apple iPhone päi­vi­tyk­sen jäl­keen kan­sioi­den teko. Miten teet? Sen kun drag & drop toi­sen kuvak­keen päälle, ehdot­taa noilla yhtei­sille ohjel­mille kan­siota. Toi­mii. Ja Apple iTu­ne­silla voi jär­jes­tellä sit­ten nopeam­min kan­sioi­den ja kuvak­kei­den rakennetta.

ter­vei­sin Jari
PS: Vuvuzela Applen iTu­nes App Store kau­pasta (http://www.youtube.com/watch?v=M3xDWk9vbNw ) ja minusta var­si­nai­nen joke, iBeer => http://www.youtube.com/watch?v=8b9PH55EtJI, hyviä esi­merk­kejä molem­mat out of wor­king hours asioista ja inno­va­ti­vuu­desta! Applen kau­pan toi­minta ja miten se pelit­tää, sii­tä­kin lisä­tie­toa pil­vin pimein siis allekirjoittaneelta.