Office 2010 ja Win­dows 7

Moi,
ensim­mäi­nen kym­me­nen käyt­tä­jän orga­ni­saa­tio tehty puh­taasti Win­dows 7 — ja Office 2010 — ympä­ris­töön. Lop­pu­tu­losta aut­toi osaa­vat ja ennak­ko­luu­lot­to­mat käyt­tä­jät, kii­tok­sia heille.
Tähän pääs­tiin teke­mällä ensin IT audi­tointi, ana­ly­soi­malla käy­te­tyt ohjel­mis­tot ja sen jäl­keen haluttu tah­to­tila. Out­look 2010 Backs­tage ja PST-tie­dos­to­jen siirto kun ope­raat­to­rin vaihto samalla aiheut­ti­vat pie­niä lisä­vi­vah­teita mutta kai­ken kaik­ki­aan onnis­tu­nut pro­jekti. Samalla teh­tiin SEPA-päi­vi­tys talous­hal­lin­non ohjel­mis­tolle. Se ja koko pro­sessi muu­tet­tiin net­ti­poh­jai­seksi ja ulkois­tet­tiin säh­köi­seksi kaikki kir­jan­pi­don, osto­las­ku­jen, pal­kan­las­ken­nan ja myyn­ti­las­ku­jen osalta.
Suo­men­kie­li­nen Office 2010, lue sen aika­tau­lusta lisää aikai­sem­mista blokeista.
ter­vei­sin Jari
PS: Air­Port — työ­ka­lun avulla saa Time Cap­su­len ja Air­Port Ext­re­men toi­mi­maan läpi­nä­ky­västi AD-ver­koissa niin Mac- kuin Win­dows-koneille siis. No proble­mos, ja Entou­rage voi käyt­tää niin mon­taa Win­dows-tiliä kuin halutaan.