MS Office 2010, Visio 2010 ja Pro­ject 2010 ‑koke­muk­sia

Moi,
Ensim­mäi­senä Office 2010 & kuu­kau­den vinkki:  “Köy­hän mie­hen laser­kynä” ja Power­point 2010 => F5 diaesitys/Slide Show ja paina Ctrl nap­pula poh­jaan ja paina hii­ren vasenta nap­pu­laa => voi­laa, unoh­tu­nut laser on video­tyk­kie­si­tyk­sessä mukana!
Mic­ro­soft Tech­net for IT Pros kautta kaikki kolme ohjel­mis­toa on asen­net­tuna, ja käyt­tö­ko­ke­muk­sia alka­nut ker­tyä 22.4 alkaen. Ja kysele lisää noista. Uutena alu­eena nyt myös Mac-maa­ilma, tul­lut käy­tän­nössä tutuksi vii­mei­sim­missä kol­messa IT auditoinnissa.
Teh­dään samalla yri­tyk­sesi IT audi­tointi, ja jutel­laan lisää Office 2003 — 2007 — 2010 ver­sioista ja nii­den eroista samalla. Samoin mm. McA­fee virus­tor­jun­nan Win­dows XP SP3 ongelma, Win­dows Vista ja Win­dows 7 asiat, kaikki ne ote­taan esille ja käy­dään läpi eri­tyi­sesti “Suo­raan­Suo­neen” audi­toin­nissa.
ter­vei­sin Japa
PS: ensim­mäi­nen eri­koi­suus Think­Pa­dissa, van­hoja vuo­den 2007 — 2009 Word-dokuja ava­tessa vin­kuu joka ker­ran (vaikka äly­kort­tia ei siis ole käytössä):