Mac OS X — yhteen­so­pi­vuus Win­dows-ohjel­mis­to­jen kanssa

Moi,
Mac OS X:n käyt­tö­jär­jes­tel­män (Snow Leo­pard — lumi­leo­pardi) osalta tein bulk­ki­siir­toja Win­dows — koneista Snow Leo­par­dille ja samalla tes­ta­sin käy­tän­nössä miten hyvin toi­mii eri Win­dows-ohjel­milla teh­dyt tie­dos­to­muo­dot Mäkissä. Lop­pu­tu­los oli kuta kuin­kin odo­tettu. Kaikki toi­mi­vat ongel­mitta ja ainoas­taan käyt­tö­liit­tymä erilainen.
Seu­raa­vat ohjel­mis­tot päi­vit­täi­sessä käy­tössä (ei vakiona Macissa tule­vat siis):
* Boot Camp
* Wireshark
* Remote Desk­top Con­nec­tion for Mac
* Apple iTunes
* Skype
* Adobe Acro­bat Pro
* Adobe Reader
* Adobe Photoshop
* Adobe Crea­tive Suite
* EyeTV
* Flip4Mac
* iWork ’09 — Key­note, Num­bers, Pages
* iWork ’11 — Key­note, Num­bers, Pages — käyt­töön lop­pu­vuonna 2010
* Mic­ro­soft Messenger
* Tech­Tools Deluxe
* Mic­ro­soft Office 2008 — Word, Excel, Power­point ja Entou­rage (Out­look-ver­sion nimi Macissa)
* Mic­ro­soft Office 2011 — Word, Excel, Power­point ja Exc­hange  — käyt­töön lop­pu­vuonna 2010
* Mic­ro­soft Docu­ment Collection
* Mic­ro­soft Pro­ject ‑gal­le­ria
* Mic­ro­soft Silverlight
* Mplayer OSX Extended
* NeoOffice
* OpenOffice
* Paral­lels Desk­top — mm. Ubuntu LTS, Win­dows 7– ja Win­dows XP — ympä­ris­töt käy­tössä sen kautta
* Quick­Time Player
* Tom Tom Home
* VLC
* Voikko
* VPN X client
* Google Chrome
* Mozilla Firefox
* Mozilla Thunderbird
* Stuf­fit Expander
* Tech­Tools Deluxe
* Aperture
* Spotify
* Lacie Network Assistant
* Mic­ro­soft Office 2011 for Mac
* Kas­persky virus protection
* Paintbrush
* Google Picasa for Mac
* Camino
* FreeHand
* iLife 11
* Winzip
* Google Chrome
* FaceTime
* App Store
* Disk Drill
* Splashtop
* WiFi Analyzer
* Gar­min BaseCamp
* Mic­ro­soft Lync
* Win­dows Phone Con­nec­tor or Mac
Var­si­nai­sesti ohjel­mis­to­jen käy­tön osalta ei ongel­mia mutta esi­mer­kiksi säh­kö­pos­tien mää­ri­tys (POP3, IMAP, Mic­ro­soft Exc­hange 2003 ja 2007 ja 2010 pal­ve­li­met, net­ti­poh­jai­set kuten Google Mail, Hot­mail, suomi24.fi, jne) on eri­laista kuin Win­dows-ympä­ris­tössä. Ja jos Mac-koneita halu­taan Win­dows — verk­koon, eri­tyi­sesti Active Direc­tory (AD) — toi­mia­luei­siin, sekä käyt­töön halu­taan verk­ko­le­vy­jen jakoja tai verk­ko­tu­los­ti­mia => kan­nat­taa ottaa yhteyttä koska eroaa täy­sin Win­dows-puo­lesta. Lisäksi var­muus­ko­piointi esi­mer­kiksi Time Mac­hi­nen avulla tai Bon­jour-pro­to­kol­lan kautta käy­tet­tä­vät pal­ve­lut ovat Macissa ihan oma maailmansa.
Älä epä­röi ottaa yhteyttä! Macin tie­to­lii­ken­ne­asiat ja sii­hen kyt­ket­tä­vät pal­ve­lut toi­mi­vat eri tavalla kuin Win­dows-maa­il­massa on totuttu. Lisäksi yhteen­so­pi­vuus oheis­lait­tei­den osalta on eri­lai­nen kuin mihin Win­dows XP, Win­dows Vista tai Win­dows 7 — ympä­ris­töissä on totuttu.
Apple iPho­nen ja iPa­din osalta synk­ro­ni­sointi toi­mii myös Macin omalla logii­kalla. Ja jos halu­taan Nokian E‑sarjan puhe­li­mia synk­ro­ni­soida esi­mer­kiksi Mac OS X:n mukana tule­vaan Osoi­te­kir­jaan, tar­vi­taan eril­li­set plug-init myös niitä var­ten. Ja Android-puhe­li­met tuo­vat lisäksi oman maus­teensa kaik­kiin näi­hin asioihin.
Lisä­tie­toa saa alle­kir­joit­ta­neelta Win­dow­sin ja Macin yhtei­se­losta — joka päi­väi­sen käy­tän­nön kokemuksella.
ter­vei­sin Jari