tie­to­lii­ken­ne­ver­kon nopeus — esi­merkki 100 Mt:n tie­dos­ton latauksesta

Moi,
ame­rik­ka­lai­set käyt­tä­vät nopeuk­sista myös ter­mejä T1 ja T3. T1 nopeus on 1.54 Mbps ja T3 nopeus 44,7 Mbps. Suo­messa vas­taa­via ter­mejä ei ole käy­tössä mutta T1 on parin megan linja ja T3 on puo­let sadan megan lin­jasta siis, abouttiarallaa.
Alla esi­merkki tie­dos­ton lataus­no­peu­desta tie­to­lii­ken­ne­ver­kon osalta, 100 Mega­ta­vun tiedosto:

ter­vei­sin Jari