Tär­keitä Secu­rity Viesti — esi­merkki säh­kö­pos­tin kautta tule­vista vää­ristä tietoturvajutuista

Moi,
tulee myös suo­meksi, tällä ker­taa vuo­rossa OP-Poh­jola. Ei kan­nata uskoa kaikkea…
t. Japa kes­kellä SEPA-IBAN- ja BIC-selvitystä

= = = = =
Lähet­täjä: OP-Poh­jola Group [mailto:security@pda.op.fi]
Lähe­tetty: 9. maa­lis­kuuta 2010 6:50
Aihe: [SPAM: 4.383] Tär­keitä Secu­rity Viesti
 Arvos­te­tun Asiakaspalvelu,
Voit p??sy verk­ko­pank­kiin on kes­key­tetty, koska ris­ti­riita k?ytt?j?tunnus ja tur­val­li­suu­den tie­toa. Jotta voit jat­kaa p??syn online-tilisi se vain vie muu­ta­man minuu­tin henkil?llisyyden totea­mi­seksi. Seu­raa viite alla, ja sinut ohja­taan minne on saada het­kess? todentamismenettely?.
https://www.op.fi/op?id=10000&_nfpb=true
T?RKE?? — Olet ehdot­to­masti suo­si­tel­ta­vaa vas­taa­maan arka­luon­toi­set tie­dot oikein, jotta pal­ve­lun kielt?minen.
Yst?v?llisin terveisin,
OP-Pohjola-ryhm?
Inter­net Ban­king Services
  
Issued for Fin­land use only  |  ? OP-Poh­jola-ryhm? 2002 — 2010