Win­dows 7 GodMode

Saat God­Mo­den käyt­töösi seu­raa­villa pikaoh­jeilla (luon­nol­li­sesti Administrator/Järjestelmänvalvoja oikeuksin):
* tee esi­mer­kiksi työ­pöy­dälle uusi kansio
* laita kan­sion nimeksi:
GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
* klik­kaa ulos uudesta kan­siosta jol­loin kan­sion ulko­näkö muut­tuu ja nimenä lukee vain GodMode
* sii­näpä se, ja ymmärrä mitä olet tekemässä