Win­dows 7 käytännössä

Moi,
kol­mella eri koneella ollut elo­kuun ensim­mäi­sen vii­kon jäl­keen Win­dows 7 Enterr­pise kah­della koneella ja Win­dows 7 Ulti­mate. Virus­tor­jun­toina käy­tössä F‑Securen 2009 ver­sio, McA­feen 8.7 ver­sio ja Nor­to­nin 2010 ver­sio. Kaikki toi­mi­vat moit­tees­to­masti. Samoin toi­mi­vat ok muut­kin ohjel­mat. Ainoa ohjelma joka ei ole toi­mi­nut suo­raan on ollut Digian Ima­geExpo (jolla kat­so­taan esi­mer­kiksi Nokia E90 Com­mu­nica­tor) esi­tyk­siä videotykillä.
Lisä­tie­toa löy­tyy lin­kistä https://www.doaudit.fi/911/ jossa samalla 11.9 DoAu­di­tin infosta lisätietoa.
ter­vei­sin Japa