Hyvä asiak­kaani, yhteis­työ­kump­pani ja lukijani,

17.3.2009 eli kym­me­nen vuotta sit­ten perus­tin yri­tyk­seni. Itse IT-alalla olen ollut käy­tän­nössä 30 vuotta, joko opis­ke­li­jana, kesä­töissä, lop­pu­työn­te­ki­jänä tai eri yri­tys­ten ATK‑, tie­to­hal­linto- tai IT-osas­toilla. ATK-tai­dot oli sil­loin ter­minä, nyt puhu­taan IT-alkui­sista tai ICT-aiheista mutta samaa asiaa eri ter­mein, eikö vaan?

Vuonna 1990 menin teke­mään Englan­tiin ja Lon­too­seen diplo­mi­työtä aiheena “cus­to­mer ser­vice in the newsprint supplying com­pany”. Kun van­haa lop­pu­työtä lukee niin siellä asia­kas­pal­velu, lop­pu­käyt­tä­jän asia­kas­ko­ke­mus ja logis­tiikka koros­tui­vat. Ja ihan samalla tavalla Enso-Gutzei­tin Englan­nin, Skot­lan­nin ja Irlan­nin asiak­kaille lähe­tetty kyse­ly­kaa­vake korosti käy­tän­nössä samoja asioita kuin mitä vuonna 2019 korostetaan.

Mitä tar­jot­tiin vuonna 2009?

Kun aloi­tin 2009 niin jat­koin sisäi­sen tar­kas­tuk­sen aiheista joita olin vii­mei­set vuo­det teh­nyt. SOX — Sar­ba­nes Oxley ja Yhdys­val­to­jen pörs­si­lain­sää­däntö toi omat asiansa New Yor­kin pörs­siin rekis­te­röi­ty­neille yhdis­tyk­sille. Pari ensim­mäistä vuotta autoin met­sä­teol­li­suu­den yri­tyk­siä ko. asioissa mutta kun kysyn­tää tuli Etelä-Kar­ja­lan alu­eella enem­män sen aikai­sista pil­vi­pal­ve­luista niin pää­tin kes­kit­tyä Mic­ro­soft Office — pil­vi­pal­ve­luun vuo­desta 2011 alkaen.

In the mean­time aina ajan­koh­tai­nen on…

Mitä tar­jot­tiin vuonna 2010?

Muista var­muus­ko­piointi! > tätä on voi­nut tar­jota 30 vuotta…

Jos tie­dos­tosi on vahin­gossa pois­tettu, kan­net­ta­vasi kiin­to­levy rikki, USB-tik­kusi vial­li­nen tai ulkoi­nen media ei-luet­ta­vissa, pidä mie­lessä että käyt­tä­mil­läni IT audi­toin­ti­työ­ka­luilla saa ne useim­mi­ten myös palautettua.

Muu­ta­mia esi­merk­kejä vuo­delta 2010:

  • jos käy­tät Applen iTu­ne­sia, muista var­muus­ko­pioida iTu­nes-kir­jasto ja samassa hake­mis­to­ra­ken­teessa oleva Mobile Applica­tions-hake­misto (mikäli käy­tät iPo­dia, iPho­ne­sia tai iPadia)
  • sinulla on vielä  Win­dows XP:n mukana tul­lut Out­look Express käy­tössä säh­kö­pos­tina =>  se löy­tyy todella mys­ti­sen nimi­sestä Iden­ti­ties-ali­ha­ke­mis­tosta oman Win­dows-käyt­tä­jä­pro­fii­lisi alta C‑asemaltasi
  • Out­loo­kin POP3 pos­ti­laa­ti­kot teke­vät ns. PST-tie­dos­toja ja jos kova­le­vysi hajoaa, nuo pitää ottaa tal­teen mikäli haluat van­hat sano­masi tal­teen (usein ase­tuk­sissa mää­ri­tyk­set siten että ne on siir­retty oman kova­le­vysi C‑asemalla kun olet luke­nut ne)
  • puhe­lin­ten (Nokia, Sam­sung ja Apple etu­ne­nässä) valo­ku­vat, videot ja kon­tak­tit => kai­kista kan­nat­taa olla kopiot myös tie­to­ko­neel­lasi koska puhe­li­men hard/­soft-rese­tointi ja monesti myös teh­das­a­se­tus­ten laitto huol­lossa huk­kaa kaikki tie­dos­tot mikäli var­muus­ko­piota ei ole olemassa

 

Älä siis tee häti­köi­tyjä rat­kai­suja vaan ota vika­ti­lan­teissa roh­keasti yhteyttä! Tämä käy ohjeeksi myös vuonna 2019, 2020, 2021 tai vaik­kapa vuonna 2046.

Vuosi 2011 ja Mic­ro­sof­tin pilvipalvelut

Kään­teen teke­vänä vuosi oli 2011 jol­loin Mic­ro­soft jul­kaisi omat pil­vi­pal­ve­lunsa. Olin itse Mic­ro­soft Office 365 – ympä­ris­tön osalta pilot­tina loka­kuusta 2010 alkaen kun se tuli maa­il­man­laa­jui­seen käyt­töön hei­nä­kuussa 2011. Sen jäl­keen käy­tän­nössä kaikki säh­kö­pos­ti­pro­jek­tit ovat olleet MS Office 365 – ympä­ris­töi­hin siirtymisiä.

Ensim­mäi­nen MS Office 365 — pil­vi­pal­ve­lua­siak­kaani oli Tackla, toi­sena Lap­peen­ran­nan Tans­sio­pisto ja kol­man­tena Vii­pu­rin Golf. Sen jäl­keen on tehty luke­mat­to­mia uusia ympä­ris­töjä tai migraa­tioita eri jär­jes­tel­mistä osaksi Mic­ro­soft Office 365 — ympäristöä.

Mitä tar­jot­tiin vuonna  2013 — 2016?

Jokai­sen tilai­suu­den ja pala­ve­risn olisi voi­nut aloit­taa näin:

Oletpa vasta har­kit­se­massa pil­vi­toi­mis­ton käyt­töön­ot­toa tai jo aloit­ta­nut, tältä kli­ni­kalta läh­ties­säsi sinulla on tie­dossa miten saat par­haan hyö­dyn irti siitä että sinulla on aina käy­tös­säsi toi­mis­to­työ­ka­lut kuten säh­kö­posti, tal­len­nus­tila ja vii­mei­sim­mät ver­siot doku­men­teis­tasi pai­kasta ja tilan­teesta riip­pu­matta. Oma työ­vä­line (läp­päri, tabletti) kan­nat­taa ottaa mukaan jos olet jo pil­vi­toi­mis­ton käyt­täjä ja toi­vot tehok­kuutta omaan työskentelyyn.

Ker­ron esi­mer­kein mitä ja miten tehty siir­ty­mi­siä jär­jes­tel­mistä toi­seen, käyt­täen hyväksi Mic­ro­sof­tin pilvipalveluita.

Mitä tar­jot­tiin vuonna 2017 — 2018?

Mic­ro­soft Office 365 mutta sii­hen eri­lai­sia inte­graa­tioita ja eri jär­jes­tel­mien välillä — lyhyesti. Mutta eri­tyi­sesti WordPress — jul­kai­su­jär­jes­tel­män pro­jek­tit, joko toteu­tuk­set tai siir­ty­mi­nen Dru­pa­lista tai Joom­lasta tul­lut myös mukaan koska niitä kyselty. Itse lai­toin DoAu­di­tin WWW-sivut vuonna 2009 WordPres­siin kun mie­tin miten sijoita ja millä työ­ka­lulla ne voisi tehdä. Sen jäl­keen WordPress yleis­ty­nyt maa­il­man ylei­sim­mäksi WWW-sivus­to­jen julkaisujärjestelmäksi.

Ota yhteyttä jos tar­vetta WordPress — konsultoinnille.

Mitä vuonna 2019? Aina­kin ohutta ylä­pil­veä (cloud)…

Mitä on vuo­den 2019 asioina ATK-alalla? Vii­mei­sin asia­kas­in­foni ker­too pää­koh­dat IT audi­toin­nin ja uusien tren­dien osalta tälle vuo­delle. Aina niistä osa menee pie­leen mutta aina­kin ohjel­mis­to­jen osta­mi­nen pil­vestä ja lisen­sioin­ti­ta­po­jen muu­tos on se megat­rendi johon kaikki ICT-alan yri­tyk­set panos­ta­vat seu­raa­van 6–12 kk aikana.

Tästä jat­ke­taan kohti seu­raava kym­mentä vuotta — kohti kuupalveluita?

ter­vei­sin Jari

= = = =

Jari Harju | +358 40 566 8833 | Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |

// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT konsultointi 

 


Jari on eri­kois­tu­nut uusim­pien tek­no­lo­gioi­den sovel­ta­mi­seen käy­tän­nössä, koh­de­ryh­mänä pie­net ja kes­ki­suu­ret yri­tyk­set Etelä-Kar­ja­lassa. Hän tekee samalla riip­pu­ma­tonta ja puo­lu­ee­tonta IT audi­toin­tia, eri­tyis­toi­mek­sian­toja ja kon­sul­toin­tia eri­tyi­sesti Mic­ro­soft – ympä­ris­töissä. Mic­ro­soft Office 365 – ympä­ris­tön osalta DoAu­dit Oy oli pilot­tina loka­kuusta 2010 alkaen kun se tuli maa­il­man­laa­jui­seen käyt­töön hei­nä­kuussa 2011. Sen jäl­keen käy­tän­nössä kaikki säh­kö­pos­ti­pro­jek­tit ovat olleet MS Office 365 – ympä­ris­töi­hin siirtymisiä.